Üldtingimused

www.paljasporgand.ee on Paljas Porgand OÜ poolt hallatav meediaväljaanne (edaspidi „Väljanne“), mille sisu on autoriõigusega kaitstud. Paljas Porgand OÜ austab eelkõige Sinu privaatsust. Kasutades Paljas Porgand OÜ veebilehte või muid teenuseid, nõustud Väljaande kasutustingimustega. Väljaande ja sellel avalikustatud teostega (eeskätt erinevad uudised, artiklid, fotod jms) seotud õigused kuuluvad Väljaandele või on Väljaandel luba teoste kasutamiseks.

Autorid väljendavad artiklites omi seisukohti. Väljaanne ei vastuta Väljaandes avaldatud
faktiväidete õigsuse või (väärtus)hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta
Väljaanne mistahes kahju eest, mis on tekkinud Väljaandes avalikustatud teoste sisust
lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest.

 

1. Üldtingimuste kehtivus ja muutmise kord

1.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele kasutajatele.
1.2. Väljaandel on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmistel tingimustel:
1.2.1. muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;
1.2.2. muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.
1.3. Üldtingimuste muudatusest teavitab Väljaandja tellijat ette vähemalt üks (1) kuu
enne muudatuste jõustumist.
1.4. Väljaandja teavitab tellijat üldtingimuste muudatusest kodulehel, e-posti teel või
muul viisil.
1.5. Kui tellija ei ole nõus üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul
alates muudatuse avaldamisest lepinguline suhe Väljaandjaga üles öelda. Kui tellija
ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet leping lõpetada, loetakse ta muudetud
üldtingimustega nõustunuks.

 

2. Tellija õigused

2.1. Tellijal on õigus lugeda tema poolt tellitud perioodil Väljaannet.
2.2. Tellijal on õigus tellida väljaanne väljaandja määratud hinnaga ja vastavalt
üldtingimustele.
2.3. Tellijal on õigus esitada väljaannet puudutavad pretensioonid aadressil merilin@paljasporgand.ee
kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teada saamisest.
2.4. Tellimustega seotud pretensioone menetletakse tagasiulatuvalt kuni kaks (2) kuud
alates klienditeenindusse pöördumisest.
2.5. Kui väljaandja ei lahenda tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib tellija
pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti poole.
2.6. Tellijal on õigus tellimus ennetähtaegselt lõpetada. Tellimuse ennetähtaegsel
lõpetamisel tasub Tellija kuni kehtiva tellimisperioodi lõpu kuupäevani.
2.7. Tellimuse võib tellija igal ajal ise tühistada, logides sisse tellimiskeskkonda my.zlickpaywall.com.
2.8. Pangakaardi ja mobiiliga püsimakse tellimuse korral ettemakstud raha ei tagastata

 

3. Tellija kohustused

3.1. Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks
vajalikud andmed.
3.2. Juhul, kui tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta
väljaandja tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.
3.3. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult vastavalt tellija valitud
makseviisile. Vastasel juhul ei saa väljaandja garanteerida tellimuse nõuetekohast
täitmist.
3.4. Tellimuse vormistamisega kinnitab tellija, et on üldtingimustega nõus ning kohustub
neid täitma. Kinnituse kehtivus ei sõltu tellimuse vormistamise kanalist.
3.5. Digitoote tellimuse vormistamisega annab tellija ühtlasi nõusoleku digitaalse sisu
edastamiseks ning kinnitab asjaolu, et kaotab seeläbi oma 14-päevase
taganemisõiguse.
3.6. Kasutajal on õigus kasutada digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime (e-
mail). Ligipääsuõiguse võimaldamine teisele isikule on keelatud. Kui väljaandja
tuvastab digitoote tarbimise nõuete rikkumise, on tal õigus tellimus peatata või
lõpetada.

4. Püsimakse pangakaardi või mobiiliga

4.1. Püsimakse puhul pikeneb tellimus automaatselt, kuni tellija ei ole seda tingimust
muutnud ehk tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.
4.2. Uus tellimus luuakse eelmise tellimuse lõpukuupäeval
4.3. Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse tellija pangaarvelt.
4.4. Püsimaksega tellimuse puhul võetakse uue tellimuse tingimused eelmiselt
tellimuselt (saaja, maksja, toode, hind, periood, makseviis), välja arvatud juhul, kui
tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.
4.5. Püsimaksega tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab tellimus
kuni ettemakse lõpuni.
4.6. Püsimaksega tellimusest loobumisel ettemakstud raha ei tagastata.
4.7. Püsimaksega tellimuse automaatset pikenemist võib tellija igal ajal ise tühistada, logides sisse tellimiskeskkonda my.zlickpaywall.com.
4.8. Soodushinnaga kampaaniapakkumisi saab ühe kampaania raames vormistada ühe
korra.

5. Autoriõigused

5.1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded,
videod, kommentaarid, kujundused jms) on autoriõiguse seaduse tähenduses
autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine ilma Väljaande kirjaliku
nõusolekuta on keelatud.
5.2. Väljaande kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud
nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu
ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele
kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas
sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka Väljaande sotsiaalmeedia kontodel ja
YouTube’is olevate tekstide, fotode ja videode kohta. Sealhulgas on keelatud
automaatne või mitteautomaatne materjali allalaadimine või muul viisil
salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mis tahes kolmandale
isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.
5.3. Autoriõiguste rikkumise korral kohustub rikkuja tasuma leppetrahvi 500 eurot rikkumise kohta.

 

6. Materjalide refereerimine

6.1. Väljaande sisu on keelatud refereerida ja tsiteerida ilma Väljaande kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta. Väljaande nõusoleku korral peab refereering või tsitaat sisaldama viidet Väljaandele ja viide peab veebikeskkonnas tsiteerimisel sisaldama loo alguses hüperlinki Väljaande veebilehele.
6.2. Väljaandes avalikustatud teabe kasutamise soovi korral kirjutage palun
aadressil merilin@paljasporgand.ee. Samuti juhul, kui Teie hinnangul on Väljaandes avalikustatud
teostega seoses rikutud Teie õigusi.

Sellelt lehelt sisu kopeerimine keelatud.